Bij het afgeven van een signaal in de Verwijsindex, worden persoonsgegevens in de Verwijsindex verwerkt. Volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er, naast diverse andere redenen, sprake van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, indien dit plaats vindt in het kader van een wettelijke taak. De Verwijsindex is specifiek benoemd in de Jeugdwet (§7.1)


De verwerking van persoonsgegevens is gekoppeld aan deze wettelijke taak (doelbinding), waardoor wij niet meer gegevens bewaren dan noodzakelijk. De regionale Verwijsindex van MULTIsignaal is op deze manier opgezet: gekoppeld aan de doelbinding van de landelijke Verwijsindex én de bijbehorende wettelijke taak van het college van B&W zoals verwoord in de Jeugdwet.